Nya bestämmelser har tagits fram för hästskoning – Heta Arbeten SBF HA-012:1

Nya bestämmelser har tagits fram av Brandskyddsföreningen för att förenkla tillståndsgivningen för Heta Arbeten vid hästskoning.  SBF HA-012-1 Häskoning – Heta Arbeten digital
Enligt dessa kan stallägaren eller arrendatorn anordna en särskild fast plats för hästskoning. För en sådan plats ska ägaren/arrendatorn ta fram skriftliga anvisningar som anger var hästskoning får ske och vilka regler som gäller vid hästskoning, se punkt 7.2 Särskilt anordnad fast plats för hästskoning som inte kräver tillstånd för Heta Arbeten samt Bilaga 1 Exempel på skriftlig anvisning för särskilt anordnad fast arbetsplats för hästskoning.

Anvisningarna ska·
. vara kända av den som beställer hästskoning och hovslagaren ska informeras om vad som gäller för det aktuella stallet.
· ange att svetsning eller slipning som orsakar gnistor inte får utföras på denna plats.

Särskilt anordnad fast plats kan vara spolspilta eller stallgång som uppfyller följande:
· Bredd är minst 2,5 meter.
· Vägg ansluter mot golv utan större springor.
· Golvet är av obrännbart material och sträcker sig från minst 2 meter framför till 2 meter bakom hästen.
· Området är fritt från brännbart material, exempelvis hästtäcken, strö eller hö, löst eller i säckar.
· Vid varmskoning krävs att passagen från stalldörren fram till platsen för hästskoningen är fri från brännbart material.

Det ska även finnas anvisningar för hur hovslagarens bil får ställas upp och hur arbetet vid bilen får ske.
Se punkt 7.2.1 Särskilt anordnad uppställningsplats för hovslagarens bil.

Hovslagaren ska tillse att kraven för särskilt anordnad fast arbetsplats och relevanta punkter i Säkerhetsreglerna för Heta Arbeten uppfylls.

OBS! Vid hästskoning enligt 7.1 och 7.2 ska hovslagaren ha certifikat för Heta Arbeten®.

Läs hela föreskriften här: SBF HA-012-1 Häskoning – Heta Arbeten digital