Detta är distriktshovslagare

Distriktshovslagare Ideell Förening är en rikstäckande föreningen som är bildad 2012 utifrån idéer och värdegrunder från Skånes Aktiva Hovslagarförening. Föreningen är regionsbaserad med lokala distrikt.

Distriktshovslagare Ideell Förening är en paraplyorganisation för lokala distriktsföreningar. I dagsläget är ett 50-tal hovslagare från Skåne anslutna samt ett 30-tal från Halland. Enskilda medlemmar finns representerade från ytterligare 10 distrikt. Totalt är vi ca 110 anslutna hovslagare (2015-03-01).

Vi som var med och bildade den nya föreningen är:

Omoss-1 Petter Engblom, Skåne
Richard Troell, Halland
Lars Sjöberg, Skåne
Lars Berg, Småland
Johan Hwasser, Skåne
Kennet Lydon, Halland

Målsättningen med föreningen är att skapa en gemenskap för alla yrkesverksamma hovslagare. Vi är öppna för nya material och hjälpmedel som gör livet lättare för både hovslagare och häst. Vi verkar för att yrket ska ha samma lönsamhet och förmåner som andra hantverksyrken och att vi inte ska utsättas för onödiga fysiska risker eller juridiska trubbel med djurskyddslagen, jordbruksverket, försäkringsbolag eller hästägare.
För medlemskap krävs förutom att du är aktiv som hovslagare även att du är godkänd för F-skatt och är ansvarsförsäkrad.

Vi har de senaste åren arbetat för att få någon ordning på kompetenskraven för att få kalla sig godkänd av Jordbruksverket. Vi suttit i många möten med Jordbruksverket och krävt en realistisk utbildningsplan som ska resultera i ett godkännande för de flesta yrkesverksamma hovslagare.
Vi vill att så många som möjligt kan bli godkända av Jordbruksverket och verkar för att det ska finnas så många utbildningsalternativ som möjligt. Allt för att det ska passa varje medlems livssituation så bra som möjligt.
Vi fortsätter också att bevaka våra intressen hos försäkringsbolaget IF, som vi samarbetar med avseende ansvarsförsäkringen. Det är viktigt att försäkringen gäller även om Jordbruksverket regler är otydliga.

Hemsidan kommer att vara vår samlingspunkt och vi kommer att lägga mycket kraft på att få den så smidig och delegerad som möjligt.

Välkommen!

Johan Hwasser
Ordförande 2012-2018

Stadgar för Distriktshovslagare Ideell Förening

Klicka på knappen nedan, så kan du ansöka om medlemskap i Distriktshovslagare.

Bli medlem här

omoss-2För att få vara medlem måste du vara registrerad för F-skatt och ha en ansvarsförsäkring. Ditt medlemskap upphör att gälla om du inte uppfyller dessa krav.

Komplettera din elektroniska ansökan genom att skicka i en kopia på din F-skattsedel till:

Distriktshovslagare
C/O Lars Sjöberg
Hyltarpsvägen 407
233 92 Svedala

Så fort handlingarna har kommit in kommer styrelsen att behandla din ansökan och meddela svar inom 20 dagar. Glöm ej att betala medlemsavgiften och serviceavgift till Bg: 872-5251.

Medlemsavgift för 2015 är 230:- Kr
Serviceavgift 2015 är 650:- Kr. (Avdragsgill)
Totalt 880:-

I och med att din ansökan har accepterats publiceras dina företagsuppgifter på hemsidan. Du kan när som helst ändra i informationen med din personliga inloggning.

Välkommen!

omoss-3Vi har historikt haft en automatisk koppling till IF:s småföretagarförsäkring. Denna koppling finns inte längre utan det är upp till medlemmarna att själva hålla en ansvarsförsäkring.
Det är ett medlemskrav att ha giltlig ansvarsförsäkring.

Om du är hovslagare och vill har mer information om företagsförsäkringar så kan du kontakta på telefon så berättar han mer om IF:s försäkringar.

Läs mer under fliken -Bra att veta.

Kontaktuppgifter

Email:  lars.sjoberg@distriktshovslagare.se

Telefon: 070-799 90 77

Fyll i formuläret så återkommer vi

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Valberedning 2018

Erik Hellman

Jens Svedbrant

Mikael Berg

Styrelsen:

Lars Sjöberg, (ordförande) 0707-999077  lars.sjoberg@distriktshovslagare.se                                                                            Johan Hwasser, (kassör) 0708-207444   johan.hwasser@telia.com
Angelika Berg, (sekreterare) 073-9903491 angelikashovslageri@gmail.com                                                Björn Lundh,(ledamot) 070-6941667 bjorn@hovslagarebjorn.se                                                                Ingela Öhgren, (adjungerad ledamot) 070-5731719info@etic.nu                                                                        Erik Hellman, (adjungerad ledamot) 070-2078730 hellman_85@hotmail.com                                          Mikael Berg, (adjungerad ledamot)070-8146804 emilmicke@gmail.com

Årsmöte Distriktshovslagare 2018
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
Johan Whasser
§ 3 Val av mötessekreterare
Angelika Berg
§ 4 Fastställande av röstlängd
Godkänd
§ 5 Val av personer att justera protokollet och rösträknare
Lars Sjöberg
Björn Lundh
§ 6 Fastställande av dagordningen
Godkänd
§ 7 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
Godkänd
§ 8 Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelserna
Godkända
§ 9 Revisionsberättelse
Godkänd
§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkningar
Godkänd
§ 11 Frågan om ansvarsfrihet styrelse
Godkänd
§ 12 Beslut om antal styrelseledamöter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet
samt eventuella arvoden.
Godkänd enligt § 17 andra stycket samt arvoden
§ 13 Val av ordförande för föreningen
Lars Sjöberg
§ 14 Val av kassör och sekreterare
Johan Hwasser Kassör
Angelika Berg Sekreterare
§ 15 Fastställande av eventuella sektioner
Inga sektioner
§ 16 Val av revisor och en revisorssuppleant
Erik Askeroth 0730414901 Revisor
§ 17 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
Minst 3 max 5 varav en är ordförande
§ 18 Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
Erik Hellman – Ordförande
Jens Svedbrant
Mikael Berg
§ 19 Val av ombud till allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud.
Styrelsen bestämmer från tillfälle till tillfälle
§ 20 Fastställande av årsavgift för nästkommande år
Serviceavgift 650 + medlemsavgift 230:- = 880:-
Dagersättning 2500:-/dag + kost och logi
§ 21 Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
Stadgeändring – Dom nya stadgarna antas. Bifogas
§ 22 Sammanträdets avslutande

Antagna på konstituerande möte 2018-07-25

§ 1 Ändamål Distriktshovslagare ideell förening har till uppgift att organisera svenska hovslagare och företräda hovslagarbranschen mot myndigheter, näringsliv och övriga intressenter. Föreningen verkar för att vara samlande och stödjande för dess medlemmar.

§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Sverige

§ 3 Medlemskap

Medlemskrav:

Person, som uppfyller medlemskraven anmäler sig till inträde och erlägger årsavgift antages som medlem.

Krav för medlemskap: • Sökande är registrerad och godkänd för F-skatt eller anställning i annan bolagsform som är godkänd för F-skatt. • Sökande ska verka som hovslagare. • Sökandes verksamhet ska vara ansvarsförsäkrad.

Medlem har genom sitt medlemskap medgivit publicering av namn och adressuppgifter till sitt företag på föreningens hemsida.

Stödmedlemskap Avser person eller företag som genom medlemskap vill stödja föreningens ändamål. Stödmedlem behöver inte uppfylla medlemskraven enligt ovan. Medlemsavgift erläggs men berättigar inte till rösträtt eller förslagsrätt vid föreningsmöte.

Sökande som har gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens ändamål och intresse, kan av styrelsen vägras medlemskap. Beslut om att avslå medlemskap skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges hur den medlemssökande skall gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet sändas till den som fått avslag på medlemsansökan.

§ 4 Avgifter Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek efter förslag av styrelsen, årligen fastställes av årsmötet. Årsavgiften skall erläggas på sätt som styrelsen fastställer.

§ 5 Utträde och uteslutning Medlem som under ett helt år underlåtit att betala sin årsavgift får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Erlagd avgift återbetalas ej.

Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens ändamål och intresse eller handlar på sådant sätt att branschens anseende skadas. Samma gäller medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen beretts möjlighet att yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen till uteslutning redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått eller, då beslutet överklagats, ärendet blivit slutligen avgjort. Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas, inom tre veckor.

§ 6 Beslutande organ Föreningens beslutande organ är årsmöte eller extra allmänt möte samt styrelsen.

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 8 Stadgetolkning Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. Uppstår tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma som ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till årsmöte eller extra allmänt möte, eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i brådskande fall.

§ 9 Stadgeändring och upplösning Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen. För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt årsmöte eller extra allmänt möte eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande allmänna möten varav det ena årsmöte.

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är eniga om beslutet. Föreningens tillgångar delas mellan dess medlemar.

§ 10 Rösträtt Vid årsmöte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista april äger varje medlem en röst om årsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista april äger varje medlem en röst, om årsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. Röstning genom ombud får inte förekomma.

§ 11 Beslut och omröstning vid årsmöte och extra allmänt möte Omröstning sker öppet, dock skall personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som skall väljas. Samtliga ärenden utom de i 9 § avgörs genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som inte avser personval, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad skall lotten avgöra. Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 12 Valbarhet Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem.

§ 13 Årsmöte Årsmöte skall äga rum senast den sista april. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig.

§ 14 Ärenden vid årsmöte Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet 4. Fastställande av röstlängd 5. Val av protokolljusterare och rösträknare 6. Fastställande av dagordning 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna 9. Revisorns berättelse 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Beslut om antal styrelseledamöter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet samt eventuella arvoden. 13. Val av ordförande för föreningen 14. Val av kassör och sekreterare 15. Fastställande av eventuella sektioner. 16. Val av revisor och en revisorssuppleant 17. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 18. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen 19. Val av ombud till allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud. 20. Fastställande av årsavgift för nästkommande år. 21. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte. 22. Sammanträdets avslutande.

§ 15 Extra allmänt möte Extra allmänt möte hålles då styrelsen så finner erforderligt, då en revisor eller då minst 50 % av medlemmarna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit skriftligen. Extra allmänt möte som hålles med anledning av förslag om stadgeändring skall anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit. Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Underlåter styrelsen att kalla till extra allmänt möte får de som gjorde framställningen utlysa extra allmänt möte enligt ovan. Vid extra allmänt möte skall punkterna 1-7, 22 i 14 § förekomma samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma.

§ 16 Valberedningen Valberedningen består av ordförande, tillika sammankallande, och minst två max fem ledamöter valda av årsmötet. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte. Senast 14 dagar före mötet får medlemmar till valberedningen avge förslag på personer för valen under 14 §. Senast en vecka före mötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt för föreningens medlemmar. Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på mötet. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

§ 17 Styrelsen Styrelsen är då årsmöte eller extra allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.

Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst två och max fyra ordinarie ledamöter samt lägst en och max två suppleanter. Mandattiden gäller två år från årsmöte till och med årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandatperioder följer ordinarie ledamot. Halva antalet styrelseledamöter väljs varje årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde då minst två ledamöter så begär. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som undertecknas av protokollföraren och justeras av mötets ordförande och en för ändamålet utsedd justeringsperson.

Funktionärer i styrelse, revision och valberedning eller annan representant utsedd av årsmöte eller styrelse har rätt till skälig ersättning för utfört arbete samt kostnadsersättning för resor, kost och logi. Regler för kostnadsersättning beslutas av styrelsen.

Arvoden för uppdrag som ordförande, styrelseledamot beslutas av årsmötet.

§ 18 Styrelsens åligganden Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att • Verka för föreningens ändamål • Verkställa beslut fattade av allmänna möten • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen • Handha och ansvara för föreningens medel • Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning. • Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten • Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte

särskilda ombud är utsedda för detta • Övervaka stadgarnas efterlevnad

§ 19 Firmateckning Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

§ 20 Revision För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skall utses en revisor och en suppleant. Revisor och revisorssuppleant utses av årsmötet.

§ 21 Sektioner En sektion är ingen egen juridisk person och är underordnad föreningens styrelse.

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av allmänt möte eller extra allmänt möte.

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den verksamhet vilken handhas av sektionen. Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.