Detta är distriktshovslagare

Distriktshovslagare Ideell Förening är en rikstäckande föreningen som är bildad 2012 utifrån idéer och värdegrunder från Skånes Aktiva Hovslagarförening. Föreningen är regionsbaserad med lokala distrikt.

Distriktshovslagare Ideell Förening är en paraplyorganisation för lokala distriktsföreningar. I dagsläget är ett 50-tal hovslagare från Skåne anslutna samt ett 30-tal från Halland. Enskilda medlemmar finns representerade från ytterligare 10 distrikt. Totalt är vi ca 110 anslutna hovslagare (2015-03-01).

Vi som var med och bildade den nya föreningen är:

Omoss-1 Petter Engblom, Skåne
Richard Troell, Halland
Lars Sjöberg, Skåne
Lars Berg, Småland
Johan Hwasser, Skåne
Kennet Lydon, Halland

Målsättningen med föreningen är att skapa en gemenskap för alla yrkesverksamma hovslagare. Vi är öppna för nya material och hjälpmedel som gör livet lättare för både hovslagare och häst. Vi verkar för att yrket ska ha samma lönsamhet och förmåner som andra hantverksyrken och att vi inte ska utsättas för onödiga fysiska risker eller juridiska trubbel med djurskyddslagen, jordbruksverket, försäkringsbolag eller hästägare.
För medlemskap krävs förutom att du är aktiv som hovslagare även att du är godkänd för F-skatt och är ansvarsförsäkrad.

Vi har de senaste åren arbetat för att få någon ordning på kompetenskraven för att få kalla sig godkänd av Jordbruksverket. Vi suttit i många möten med Jordbruksverket och krävt en realistisk utbildningsplan som ska resultera i ett godkännande för de flesta yrkesverksamma hovslagare.
Vi vill att så många som möjligt kan bli godkända av Jordbruksverket och verkar för att det ska finnas så många utbildningsalternativ som möjligt. Allt för att det ska passa varje medlems livssituation så bra som möjligt.
Vi fortsätter också att bevaka våra intressen hos försäkringsbolaget IF, som vi samarbetar med avseende ansvarsförsäkringen. Det är viktigt att försäkringen gäller även om Jordbruksverket regler är otydliga.

Hemsidan kommer att vara vår samlingspunkt och vi kommer att lägga mycket kraft på att få den så smidig och delegerad som möjligt.

Välkommen!

Johan Hwasser
Ordförande 2012-2018

Stadgar för Distriktshovslagare Ideell Förening

Klicka på knappen nedan, så kan du ansöka om medlemskap i Distriktshovslagare.

Bli medlem här

omoss-2För att få vara medlem måste du vara registrerad för F-skatt och ha en ansvarsförsäkring. Ditt medlemskap upphör att gälla om du inte uppfyller dessa krav.

Komplettera din elektroniska ansökan genom att skicka i en kopia på din F-skattsedel till:

Distriktshovslagare
C/O Lars Sjöberg
Hyltarpsvägen 407
233 92 Svedala

Så fort handlingarna har kommit in kommer styrelsen att behandla din ansökan och meddela svar inom 20 dagar. Glöm ej att betala medlemsavgiften och serviceavgift till Bg: 872-5251.

Medlemsavgift för 2015 är 230:- Kr
Serviceavgift 2015 är 650:- Kr. (Avdragsgill)
Totalt 880:-

I och med att din ansökan har accepterats publiceras dina företagsuppgifter på hemsidan. Du kan när som helst ändra i informationen med din personliga inloggning.

Välkommen!

omoss-3Vi har historikt haft en automatisk koppling till IF:s småföretagarförsäkring. Denna koppling finns inte längre utan det är upp till medlemmarna att själva hålla en ansvarsförsäkring.
Det är ett medlemskrav att ha giltlig ansvarsförsäkring.

Om du är hovslagare och vill har mer information om företagsförsäkringar så kan du kontakta Adam Cajvall telefon 0733-221206,e-mail adam.cajvall@if.se eller Jenny Lindström telefon 060-6089883 så berättar de mer om IF:s försäkringar.

Läs mer under fliken -Bra att veta.

Kontaktuppgifter

Email:  lars.sjoberg@distriktshovslagare.se

Telefon: 0707-99 90 77

Fyll i formuläret så återkommer vi

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Valberedning 2018

Erik Hellman

Jens Svedbrant

Mikael Berg

Styrelsen:

Lars Sjöberg, (ordförande) 0707-999077  lars.sjoberg@distriktshovslagare.se                                                                            Johan Hwasser, (kassör) 0708-207444   johan.hwasser@telia.com
Angelika Berg, (sekreterare) 073-9903491 angelikashovslageri@gmail.com                                                Björn Lundh,(ledamot) 070-6941667 bjorn@hovslagarebjorn.se                                                                Ingela Öhgren, (adjungerad ledamot) 070-5731719info@etic.nu                                                                        Erik Hellman, (adjungerad ledamot) 070-2078730 hellman_85@hotmail.com                                          Mikael Berg, (adjungerad ledamot)070-8146804 emilmicke@gmail.com

Protokoll från årsmöte i
Distriktshovslagare Ideell Förening
Den 9:e feb kl 10 på Clarion Hotell, Malmö Live

§ 1 Lars Sjöberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Val av ordförande för mötet:
-Lars Sjöberg valdes som ordförande
§ 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
– Johan Hwasser valdes till sekreterare
§ 4. Fastställande av röstlängd
– Stämman beslöt att avvakta punkten tills det föreligger behov av rösträknare
§ 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
– Johan Meuller och Richard Troell valdes till rösträknare och tillika
protokolljusterare
§ 6. Fastställande av dagordning
– Dagordningen fastställdes av mötet
§ 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst’
– Kallelse till årsmötet har följt regler enligt stadgar
§ 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
– Se bifogad verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
§ 9. Revisorns berättelse
– Se bifogad revisionsberättelse
§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
-Mötet beslutade att fastställa balans och resultaträkning
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
– Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018
§ 12. Beslut om antal styrelseledamöter samt eventuella arvoden.
– Mötet beslutade att styrelsen skall bestå av ordförande plus fyra ledamöter
samt två suppleanter. Inga arvoden för styrelseuppdrag.
§ 13. Val av ordförande för föreningen
Till ordförande valdes Lars Sjöberg på ett år.
Lund 2019-02-09
§ 14. Val av övriga ledamöter jämte suppleanter
– Till ledamot valdes Johan Hwasser på ett år
– Till ledamot valdes Angelika Berg på ett år
– Till ledamot valdes Mikko Jourio på två år
– Till ledamot valdes Peter Sahlin på två år
– Till suppleant valdes Jim Eriksson i ett år
– Till suppleant valdes Erik Hellman i ett år
§ 15. Fastställande av eventuella sektioner.
– Mötet tillsatte inga sektioner. Endast en utbildnings kommittee tillsätts av
styrelsen för att hantera utbildningsfrågor. I denna kommittee är Micke Berg
sammankallande och övriga som ingår är Ingela Öhgren, Patrick Hedqvist
och Jörgen Deivall.
§ 16. Val av revisor och en revisorssuppleant
– Till revisor Valdes Erik Askererot och till revisorssuppleant valdes Otto
Persson.
§ 17. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
– Mötet beslutade att valberedningen ska bestå av tre personer varav en är
ordförande.
§ 18. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
– Mötet valde Björn Lundh, Jens Svedbrant och Daniel Nyström till
valberedning. Björn Lundh har uppdraget att vara ordförande samt
sammankallande i valberedningen.
§ 19. Val av ombud till allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud.
– Mötet beslutade att låta styrelsen själv bestämma vem som ska företräda
föreningen från tid till annan.
§ 20. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
– Medlemsavgiften behålls oförändrad
– Medlemsavgift: 230:-
– Serviceavgift: 650:-
– Totalt 880:- kr per år
§ 21. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
– Inga ärenden hade inkommit
§ 22. Sammanträdets avslutande.