Region Skåne

Skånes Aktiva Hovslagare är en ideell förening som organiserar och utbildar hovslagare i Skåne. För att få vara medlem måste du arbeta med hovslageri, vara registrerad för F-skatt och vara ansvarsförsäkrad.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vår målsättning är att förbättra information och samhörighet mellan hovslagare samt att erbjuda hästägare en lista på aktiva hovslagare i Skåne.

Idag är vi ca 50 anslutna hovslagare. Vi arbetar aktivt för att utöka detta kontaktnät och erbjuda intressanta aktiviteter.

2012 beslutade vi att gå med i den rikstäckande föreningen Distriktshovslagare.

 

Se medlemmar i region Skåne här

Kallelse till extra föreningsmöte i Skånes Aktiva Hovslagare

Kallelse till extra föreningsmöte i Skånes Aktiva Hovslagare Den 5:e september kl 18:30 på Star Hotell i Lund Årsmötet den 16/5 2018 beslutade att bifalla styrelsens motion om att föreningens medlemmar blir upptagna som medlemmar direkt i Distriktshovslagare Ideell förening. (Se bifogad motion.) Efter att man har verkställt byte av föreningstillhörighet så läggs Skånes AktivaContinue reading

Kurs för heta arbeten Certifikat hos Hovslagerishop i Skåne den 24/3

Hovslagerishop i Skåne kan nu erbjuda dig som hovslagare ett tillfälle att gå en kurs i heta arbeten. Kursen är ett krav för dig som utför heta arbeten som t ex varmskoning, svetsning och lödning. Vår kunniga och pedagogiska instruktör har mångårig erfarenhet som brandman och inom heta arbeten. Hovslagare som innehar gilltligt certifikat kanContinue reading

Kurs för heta arbeten certifikat den 20/1

Vår samarbetspartner ,Hovslagerishop i Skåne,  erbjuder dig som hovslagare ett tillfälle att gå en kurs i heta arbeten. Kursen är ett krav för dig som utför heta arbeten som t ex svetsning och lödning. Kursen leder till ett certifikat gilltigt i 5 år. Vår kunniga och pedagogiska instruktör har mångårig erfarenhet både inom heta arbetenContinue reading

Free Clinic & BBQ hos Hovcompagniet den 30/6

Vår samarbetspartner Hovcompagniet bjuder in nya och gamla kunder till intressanta demonstrationer. Gertjan Salm will shoe a horse and demonstrate the new Werkman Striker. Peter Loots from Glue-u will have a workshop and show their products * Free barbeque during the day * Free lottery ticket and 1 lucky farrier wins 10 boxes of WerkmanContinue reading

Premiär för Distriktshovslagarnas webshop

Här köper du enkelt och bekvämt dina profil och arbetskläder med Distriktshovslagarnas logotyp.

Distriktsorganisationen i Skåne län heter Skånes Aktiva Hovslagare ideell förening och har följande styrelse:

Ordförande:    Johan Hwasser: 0708-20 74 44

Kassör:           Jenny Fridblom Björcke: 0704-414470

Sekreterare:    Ann-Christine Ring: 0709-369685

Ledamot:         Lars Nilsson: 0708-497142

Ledamot:         Mathias Winberg tel:0708-878702

Suppleant:        Michael Woods tel: 0708-107700

Suppleant:        Daniel Cedergrentel: 0765-924700

Stadgar för Skånes Aktiva Hovslagare
§1
Föreningens namn:
Är Skånes Aktiva Hovslagareorganisationsnr:Kansliet har sitt säte i Skåne.
Föreningens syfte:
Att organisera och vidareutbilda medlemmar.

§2 Inträdeskrav:
F-skattsedel eller anställning i företag med F-skattsedel, tecknad ansvarsförsäkring samt ha hovslageri som huvudsyssla. Medlemskap söks genom styrelsen. Överklagan kan endast ske i samband med föreningsstämman. Uteslutan kan endast ske vid årsmöte. Grund för uteslutan är illojal konkurrens. Utträde ur föreningen kan endast göras skriftligen.
Medlem har genom sitt medlemskap medgivit publicering av namn och adressuppgifter till sitt företag på föreningens hemsida. Vill medlem avstå publicering måste medlem inkomma med skriftlig begäran om att inte bli publicerad.

Vid eventuell stödmedlemskap
Medlemsavgift + serviceavgift  erläggs men berättigar inte till rösträtt vid föreningsmöte.

§3 Medlemsavgift
Den totala årsavgiften och betalningstermin för medlemskap fastställs av årsstämman och betalas i förskott.

§4 Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§5 Organisation
Föreningens verksamhet utövas genom:
– Årsstämman
– Föreningens styrelse

§6 Styrelsens uppbyggnad
Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, 2 st suppleanter och 2 st ledamöter. Halva styrelsen väljs varje år. Vald sitter i två år. Revisorer utses av föreningsmöte.

Styrelsens sammansättning och beslutsmässighet
Styrelsen ska bestå av sju ledamöter samt två suppleanter som alltid kallas. Föreningsstyrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika rösttal har föreningsordförande utslagsrätt.

§7 Kallelse till föreningsmöte
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelsen till årsmötet skall av styrelsen senast 30 dagar före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras på föreningens hemsida.
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av förningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan samt styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på möte. Rösträtten gäller en röst per medlem och får inte utövas genom ombud.
Stödmedlem har ingen rösträtt men har yttranderätt på årsmötet.

Extra föreningsmöte kan kallas om 50% av medlemmarna önskar det.

§8 Stadgeändring
Beslut om ändring i föreningsstadgar skall fattas med enkel majoritet. Vid två på varandra följande föreningsmöte varav ett ordinarie. Det skall gå minst tre månader mellan ordinarie och extra mötet. Vid tvist som gäller tolkning eller tillämpning av dessa stadgar gäller styrelsens mening till dess att årsstämman beslutar i frågan.

§9 Firmatecknare
Ordförande-Kassör. Tillsammans eller var för sig.

§10 Ärende till årsmötet
Förslag till årsmöte skall inkomma senast 14 dagar innan föreningsmötet.

§11 Föreningens upplösning
Föreningens tillgångar delas mellan medlemmarna.