Kallelse till årsmöte den 9:e feb i Malmö

Välkomna till Distriktshovslagarnas årsmöte den 9:e feb kl 10 på Clarion Hotell, Malmö Live

Agenda
Föreningsinformation
-Presentation av nya organisationen
-Kort sammanfattning om övergångsregler Godkänd av JV
-Kort info om vår egen tilläggsutbildning
-Vi är en del av LRF Häst och hur går vi vidare som branschförening
-Information om medlemsförsäkring från If

Årsmötesförhandling 
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9. Revisorns berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om antal styrelseledamöter inom ramen för det i
17 § andra stycket angivna antalet samt eventuella arvoden.
13. Val av ordförande för föreningen
14. Val av kassör och sekreterare
15. Fastställande av eventuella sektioner.
16. Val av revisor och en revisorssuppleant
17. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
18. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
19. Val av ombud till allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
20. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
21. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
22. Sammanträdets avslutande.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga en vecka innan. Om du vill ta del av dessa är det bara att kontakta Lars Sjöberg på 0707-999077 eller lars.sjoberg@distriktshovslagare.se.

Med vänlig hälsning

Styrelsen