Vad har egentligen Distriktshovslagare gjort för dig som hovslagare på fältet?

 

 1. 2010 närvarade vi på JV informationsmöte i Helsingborg och noterade dom önskade synpunkter för framtida utveckling av tillämpningsregler gällande behandlingsförbudet och ingrepp på sederade hästar. Det är något vi vill vara med och utforma för att få det så bra som möjligt för landets alla hästar. Vi ställde oss dock kritiska till implementeringen av den nya lagen och dom problem den orsaka. På den här tiden fanns det inte många godkända men många med långvarig erfarenhet och stor kompetens men som då inte var välkomna att få ett godkännande och hjälpa landets hästar. Vi önskade att få vara delaktiga i utformandet av lagens tillämpning så vi började med att skicka en skrivelse om detta till JV. Distriktshovslagare hette då Skånes Aktiva och var en lokalförening.

 

 1. 2012 bildades Distriktshovslagare och har under det första året varit delaktig i möten vid 3 tillfällen med JV, varav 2 möten var stormöten där alla intressenter från djurhälsopersonal varit inbjudna. Förvirringen över hur lagen ska tillämpas har under dom två senaste åren varit total. Distriktshovslagare är nu en etablerad part i förhandlingarna. Föreskrifterna och vägledningen skulle skrivas om under våren och det kom att hållas flera fördjupade möten med enbart intressenter från hovslageriet för att diskutera formuleringar. Under hösten höll vi ett möte med representanter från JV, Peter Henningsson och Leif Felton för att diskutera nuläget. Mötet blev givande och vi uppfattade ett genuint intresse att lyssna på vår bild av verkligheten och hur lagen påverkat oss hovslagare. Vi diskuterade också möjligheten för att skapa en egen fortbildning. Vi argumenterade för att en hovslagare med flera år i yrket ska kunna få en individuell prövning och kanske bara behöva komplettera med några kurser till rimlig kostnad och sedan bli godkänd.

Vad tycker Distriktshovslagare?

Vid möten med JV har vi framfört följande:

 • Grundutbildning
  En nyutbildad hovslagare med godkänt studieresultat ska automatisk bli godkänd av
  En nyexaminerad hovslagare är egenföretagare och måste kunna verka fritt inom sitt kompetensområde.

 

 • Rimliga övergångsregler
  För de hovslagare som redan finns i yrket måste det finnas rimliga övergångsregler. Ställer man krav på fortutbildning måste man samtidigt kunna hänvisa till godkända kurser. Vi accepterar inte att hänvisas till SHF:s blockutbildning, som har högre antagningskrav än vad Jordbruksverket ställer. Det är heller inte självklart att alla som vill bli godkända kan gå den ettåriga tilläggsutbildningen på BYS och Flyinge. Kostnaderna är för höga och livssituationen för den enskilda kan göra detta omöjligt.

 

 • Vilken kompetens ska en godkänd hovslagare ha?
  Vilka kunskapskrav är det egentligen som gäller för att klara en examination? Examinationen måste ta hänsyn till att hovslagaryrket inte är homogent avseende verktyg och arbetsmetoder. Vi anser att det avgörande är vilket resultat som uppnås, inte valet av verktyg, material eller metod.
  Examinationer ska göras av personal från de egna leden eller i samarbete med skolorna.

 

 • Arbete på sederad häst
  Av arbetsmiljöskäl måste vi få arbeta på sederade hästar.

 

 • Operativt ingrepp
  Att lätta på trycket vid behandling av hovböld ska inte räknas som operativt ingrepp. Även om ett sådant ingrepp skulle betyda ett mindre blodvite.

 

 • Detaljreglering skapar osäkerhet
  Den tidigare vägledningen som beskrev vad en godkänd och en vanlig hovslagare fick göra skapade osäkerhet och gråzoner. De vägledande exemplen användes även som argument av tillsynsmyndigheten för att beskriva en överträdelse av behandlingsförbudet.
  Vi menar att det är svårt att verka i yrket om en vanlig hovslagare inte får arbeta på en björnfotad häst, bockhov, ballförskjutning, fånghov o.s.v.
  Vi menar att om dessa detaljkrav kommer tillbaka i någon form måste hela kåren bli godkänd av Jordbruksverket. Det är ju vår vardag att hantera dessa problem!
  Den rättsliga osäkerheten riskerar att hästar står utan adekvat behandling och därmed tillförs onödigt lidande.
  Vi har också ifrågasatt bristen på nulägesanalys och målformuleringar. Sverige har över
  360 000 hästar som skall servas löpande. Hur många hovslagare, som är godkända av
  jordbruksverket, måste det finnas? Vilken geografisk fördelning behövs? Hur utbildar man
  befintlig kår?”
 1. 2014 var det dags för nästa stormöte, vi hade då med oss ett antal synpunkter vi framförde, sammanfattade här:
  • Det är inte rimligt att den som avlagt godkänd utbildning ska behöva göra om prov. Många grundutbildningar förändras i sitt innehåll över åren men för det ska man inte behöva gå om en grundutbildning för att få fortsätta i yrket senare i livet.
  • Éxamination kommer erbjudas många hovslagare med lång erfarenhet och med olika beprövade erfarenheter. Stor vikt måste då läggas vid förmågan att utifrån diagnos kunna hjälpa hästen med adekvat verkning och beslag. Det är således inte valet av material eller metod som ska prövas utan vilket resultat behandlingen uppnår.
  • Vi förespråkar ett nytt prov som ersätter nuvarande hovslagarexamen och gesällprov och som även ger EFFA certifikat. Delprov ska kunna erbjudas för att hjälpa den sökande att planera sin studietid. Examinatorer ska vara av godkända hovslagare och bestå av representanter från branschorganisationerna och skolorna.
  • Vi vill inte ha fler restriktioner för yrkesverksamma hovslagare. Otydliga gränsdragningar och dålig geografisk täckning gör det omöjligt. Vi förordar istället fler tilläggsutbildningar som ger specialiststatus. Det blir lättare för hovslagare och veterinär att remittera till bästa kompetens. Dagens föråldrade inledning i Gesäll och Mästare ger ingen vägledning till kunden. En godkändhovslagare bör i framtiden ses som basnivån i kompetens. Inte en specialist.”

 

 1. 2015 skickade vi synpunkter på Remiss SJVFS 2016:xxx

Vi konstaterade att det var ett misslyckande trots ambitionerna att samla svensk hovslagerinäring i samråd med JV. Dom föreslagna föreskrifter var inte genomtänkta och saknade förankring i verkligheten. Det finns en längre mer detaljerad förklaring av våra synpunkter på hemsidan men det vi föreslog och arbetade för var:

” – Inför krav på 3-årig grundutbildning för att kunna bli godkänd av JV fr o m 31:a dec 2021.
– Låt dagens övergångsregler (3 alternativ enligt 2 kap. 5§ i SJVFS 2009:83) ligga kvar tills vi vet mer om eventuell totalreglering av hovslagaryrket.
– Låt de utbildningsanordnare som idag gör tilläggsutbildningar utanför yrkeshögskolorna, (ex. SHF:s blockutbildning och Micke Bergs tilläggsutbildning), finnas kvar tills vidare. Om JVs nyligen påkomna brist i bemyndigande kan anstå några år till hade det underlättat. Gärna fram till en eventuell totalreglering. Vid en eventuell totalreglering 2030 behövs varenda hovslagare.

 

Det är viktigt att notera att Micke Bergs godkända kursplan/utbildningsform är den enda tilläggsutbildning som finns idag och som är skriven för att möta JV krav på befintlig yrkeskår.
Utbildare och examinatorer är hovslagarmästare godkända av JV. I Sverige finns ingen högre titel för vårt yrke.

 

 1. Våren 2015 hade vi stormöte med JV igen, närvarande var alla som ville tycka till om hovslageriet i Sverige. Det som berörde oss var bland annat behandlingsförbudet då det förelåg utrymme för feltolkning om vad som gäller vid arbete på sederade hästar. Vi föreslog också att man använder termen ”vanlig hovslagare” eller ”allmän hovslagare” för dom som ännu inte är godkända av JV. Termen ”obehörig hovslagare” som olyckligt förekommer finns inte och blir fel om det används. Vi gick även igenom dom kvalitetsgranskningar av utbildningar som leder till formell behörighet. Så här argumenterade vi:

 

” Jordbruksverket tillhandahåller utbildningsplan och minimikrav för utbildningsanordnare.
Distriktshovslagarna önskar en bred palett av entreprenörer som tillhandahåller tilläggsutbildningar för hovslagare så att så många hovslagare som möjligt söker godkännande av Jordbruksverket.
De utbildningsarrangörer som vill erbjuda en mer omfattande tilläggsutbildning än de minimikrav som Jordbruksverket ställer, kan därför inte likställa examineringar/prov som tillhandahåller enklare utbildning.
Jordbruksverket bör därför vara försiktig i föreskrifternas formulering så att inte konkurrens mellan utbildningsanordnare sätts ur spel.
Yrkeskåren har en historisk belastning av utbildningar/årgångsklasser som inte har accepterats av SHF eftersom det föreligger ett intresse av monopol. Detta har lett till att vissa hovslagare är utestängda från tilläggsutbildningar, trotts att de gått samma grundutbildning.
Distriktshovslagare förordar att Jordbruksverket besitter egen kompetens att auktorisera utbildningsanordnare och att Jordbruksverket tar på sig ansvaret för att utbildningsanordnaren har auktorisation för att examinera.”

 

Och så här ställde vi oss till totalregleringen av yrket:

 

” Distriktshovslagare ställer sig positiv till en totalreglering. Den tidigare diskuterade tidpunkten 2030 ser vi som en möjlig tidpunkt för totalreglering.
Förutsättningen är att det erbjuds flera utbildningsanordnare och att dessa kan möta olika behov beroende på grundkunskaper, livssituation, geografisk placering och ekonomisk förutsättning.
Vi menar också att en grundutbildning av hovslagare ska ha som mål att leda till behörighet att söka godkännande.”

 

 1. Vi förhandlade med IF och anpassade företagsförsäkringen för hovslagare i Sverige. Vi har fortsatt löpande bevakat våra intressen och arbetar för att våra medlemmar ska ha ett så bra skydd som möjligt. Medlemmarna måste själva hålla en ansvarsförsäkring.

 

 1. 2017 var vi remissinstans för dom nya bestämmelserna som gäller för Heta Arbeten

 

 

En enkel sammanfattning:

 

 • Vi har tagit en stor del och påverkat i det utformandet vi ser idag av kraven för att kunna ansöka om godkänd hovslagare via JV (Jordbruksverket).
 • Vi har, tillsammans med Mäster Mikael Berg, utarbetat en egen tilläggsutbildning som finns tillgänglig för alla till en rimlig kostnad och som uppfyller alla JV krav på befintlig yrkeskår.
 • Vi har tryckt och arbetat hårt för att i grundutbildningen skall det ingå att kunna ansöka om att bli godkänd hovslagare hos JV samt att grundutbildningen skall vara 3 årig, vilket den nu har blivit. Och inte som tidigare efter grundutbildningen behöva gå ytterligare en utbildning eller ett 3e år på skola för att få ansöka om ett godkännande hos JV.
 • Vi har tillsammans med IF fått till en företagarförsäkring anpassad för just hovslagare
 • Vi har varit med och lagt fram dom kriterier som idag gäller för Heta Arbeten.
 • Vi tar emot alla yrkesverksamma hovslagare med F-skattsedel och ansvarsförsäkring som medlemmar oavsett vad du har för utbildningsbakgrund.

 

 • Vi vill att en grundutbildning ska leda direkt till godkänd hovslagare, det ska vara en basnivå i kompetens och inte en ”specialist”.
 • Vi vill ha flera olika tilläggsutbildningar för hovslagare till att bli ”specialist”, som tex klinikhovslagare. Dagens föråldrade inledning i Gesäll och Mästare ger ingen vägledning till kunden.
 • Vi vill vid en examination att stor vikt läggs vid förmågan att utifrån diagnos kunna hjälpa hästen med adekvat verkning och beslag. Det är således inte valet av material eller metod som ska prövas utan vilket resultat behandlingen uppnår.
 • Vi förespråkar ett nytt prov som ersätter nuvarande hovslagareexamen och gesällprov och som även ger EFFA certifikat.
 • Vi verkar för helheten
  • Utbildning/kompetensutveckling
  • Försäkringar
  • Arbetsmiljö
  • Pensioner
  • Lönsamhet
  • Möjlighet till semester, föräldraledighet och sjukledighet
 • Vi arbetar för att hovslagartiteln ska skyddas