Alla våra medlemmar måsta ha ansvarsförsäkring

[imageeffect image=”115″ type=”shadow” css_animation=”appear”]

Vi har historikt haft en automatisk koppling till IF:s småföretagarförsäkring. Denna koppling finns inte längre utan det är upp till medlemmarna att själva hålla en ansvarsförsäkring.

Som medlem har du möjlighet att teckna en riktigt bra och prisvärd försäkring hos IF försäkringar. Du kan läsa mer på vår egen sida hos IF, klicka här

Om du är hovslagare och vill har mer information om företagsförsäkringar så kan du kontakta:

Mohamed Iskandarani på telefon 072-021 94 62, e-mail mohamed.iskandarani@if.se

så berättar de mer om IF:s försäkringar.

Hovslagare, hästägare och ansvarsförsäkring – några reflektioner

Hovslagare, hästägare och ansvarsförsäkring – några reflektioner PM 2014-03-31
Kjell Hansen, Produktexpert, Produkt & Pris Ansvar, If skadeförsäkring

Syftet med detta kortfattade PM är att bringa litet klarhet i vissa frågor som följde på artikeln i Ridsport 2014-03-20. Tanken är att ni ska ha en utgångspunkt när ni får frågor. Trots antalet sidor är det en översikt men ni får gärna kontakta oss om andra frågor uppstår.
Godkänd hovslagare och andra hovslagare
Det har införts regelverk för hovslagare som innebär särskilda krav på utbildning m.m. för att få kalla sig för godkänd hovslagare. Även om det har införts en sådan kategori av hovslagare, som är godkända enligt särskilda regler och som får utföra särskilda behandlingar, innebär det inte att de hovslagare som inte är godkända inte kan bedriva verksamhet. Skillnaden ligger i att de inte får utföra arbeten på djur som är sjuka eller behandlade med medicin. De kan dock utföra sitt arbete som hovslagare på friska djur vilket bl.a. framgår tydligt på Jordbruksverkets sidor.
Det innebär emellertid att vissa problematiska situationer kan uppstå i den dagliga verksamheten t.ex. att en hovslagare upptäcker en skada på ett djur man trodde var friskt eller missar att den hade en skada. Här kan också situationen uppstå att det krävs en omedelbar åtgärd för att minska djurets lidande. Det kan också vara så att hästägaren t.ex. har medicinerat djuret men inte talar om det för hovslagaren. Kort sagt det uppstår gränsdragningsproblem om man får lov att utföra vissa åtgärder eller inte enligt lagstiftningen.

Olika former av ansvar
När man bedriver verksamhet så finns det regelmässigt lagstiftning och andra regelverk som på olika sätt reglerar vad man får göra eller inte göra, kompetenskrav m.m. Det finns även rättsregler som ställer krav på djurägare. Det är självklart att var och en ansvarar för att följa reglerna och att det kan finnas sanktioner om man bryter mot de reglerna t.ex. i form av straff, viten, yrkesförbud m.m. Denna typ av regler finns det normalt inget försäkringsskydd för.
Den typen av ansvar måste dock skiljas från skadeståndsansvar, dvs det ekonomiska ansvar t.ex. en verksamhetsutövare har för skador denne orsakat annan. För det finns regler t.ex. i skadeståndslagen, olika former av speciallagar som ofta ger ett strängare ansvar. Domstolspraxis är relativt omfattande och ger ofta ledning i detaljfrågor. Ett sammanfattande namn är allmänna skadeståndsrättsliga regler.
Det är skadeståndsansvaret som kan täckas genom en ansvarsförsäkring. Det bör också sägas att alla som bedriver en verksamhet som utför tjänster på uppdrag har ett skadeståndsansvar för det arbete de utför. Det är inte nytt utan är en huvudprincip. Det här framstår litet olyckligt i artikeln att ansvaret för skador genom utförda tjänster inte inneburit något ansvar vilket det naturligtvis har.
En viktig sak är att det inte är förekomsten av ansvarsförsäkringen som ger ett skadeståndsrättsligt ansvar. Man ansvarar oavsett om försäkring finns eller inte men det finns större utsikter för båda parter att klara den ekonomiska belastningen en skada innebär om försäkringsskydd finns tecknat.

Företagsförsäkring, särskilt ansvarsförsäkring
All företag som bedriver verksamhet behöver en företagsförsäkring som bl.a. innehåller en ansvarsförsäkring. I stort sett alla typer av tillåtna verksamheter som bedrivs kan erhålla en sådan försäkring. Ur ett omfattningsperspektiv finns det från If skadeförsäkrings sida inga avgörande skillnader mellan det försäkringsskydd en hovslagare kan erhålla oavsett om denne är godkänd eller inte då det är samma moment som är aktuella. Sedan kan det finnas skillnader t.ex. för att branschföreningar har förhandlat fram särskilda avtal eller att den enskilde ser ett behov att höja försäkringsbeloppen. Försäkringsgivaren kan också välja att sätta olika premie för de olika typerna av hovslagare, notera att det inte är givet vilken av kategorierna som kan ha högre respektive lägre premie då deras verksamhet skiljer sig något åt!
Normalt så anpassas den allmänna ansvarsförsäkringen genom tillägg av olika villkor som tar sikte på speciella skadetyper i den verksamhet som försäkrats. För hovslagare är det värt att särskilt lyfta fram några moment i ansvarsförsäkringen som är viktiga på grund av verksamhetens karaktär:
– Skador på omhändertagen egendom i hovslagarverksamhet. Hovslagare arbetar på djur och kan skada djuret när de utför sitt åtagande som hovslagare. Juridiskt anses djur vara en sak vilket är anledningen till att detta moment blir aktuellt. Många gånger kan det vara klokt att höja försäkringsbeloppet på detta moment till samma nivå som grundomfattningen (10 MSEK per skada) då hästar kan ha ett högt marknadsvärde och eventuella vårdkostnader är relativt höga. En hästägare bör efterfråga detta moment särskilt då villkoren kan skilja sig åt mellan olika försäkringsbolag.
– Andra skador. Det finns även andra skador som kan uppstå t.ex. brandskada när upphettade föremål antänder brännbart material. Precis som vid andra verksamheter så finns det många möjliga skadescenarier vilket i de allra flesta fall omfattas av den allmänna ansvarsförsäkringen.
Det är viktigt att förstå hur en ansvarsförsäkring fungerar för att få en rimlig uppfattning om hur ett skadeärende kommer att hanteras men tyvärr förekommer det många missförstånd kring den typen av försäkring. Här följer därför en kort beskrivning
1. Försäkringsfall måste föreligga. I korthet innebär det att försäkringen måste omfatta skadan. Det innebär bl.a. att skadan inte är undantagen, att försäkringen ur ett tidsperspektiv är giltig, att den är i kraft och betald.
2. Försäkringsgivarens åtagande gentemot den försäkrade, dvs hovslagaren, vid skadeståndsanspråk som omfattas av försäkringen
– utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
– förhandla med den som kräver skadestånd
– företräda försäkrad vid rättegång eller skiljemannaförfarande och betala rättegångs- eller skiljemannakostnader som försäkrad inte kan få av motpart eller av annan.
– betala det skadestånd som överstiger självrisken och som försäkrad är skyldig att betala.

Innebörden av detta åtagande är en utbetalning inte bara sker automatiskt utan först efter en utredning, eventuellt förhandlingar eller rent av en rättegång. Först om hovslagaren anses vara skadeståndsskyldig kan ersättning utgå till skadelidande. Det bör sägas att skadelidande måste visa att dels skada föreligger men även av den försäkrade är skadeståndsskyldig. I de flesta fall gör skaderegleraren hos försäkringsbolaget bedömningen relativt snabbt under förutsättning att den som ställer kravet tillhandahåller tillräcklig information. Även om själva skadeståndsansvaret kan klarläggas ganska snabbt kan det finnas andra problemfrågor t.ex. värderingen av skadans storlek som av naturliga skäl även den ingår i åtagandet ovan.

Exempel på några situationer
– Hovslagare arbetar på en frisk häst men råkar orsaka en skada. Skadan kan t.ex. uppstå på den del av hästen som är föremål för arbete, dvs hoven men kan t.ex. också vara att ett vasst föremål som hovslagaren har på sig skadar hästen.
– Hovslagaren varmskor en häst och råkar tappa den glödande hästskon ner i brandfarligt material med eldsvåda som följd. Skador uppstår.

Dessa fall är okomplicerade och ligger väl innanför ramen av försäkringen. Ibland kan det vara bättre för hästägaren att åberopa egen försäkring. I de fallen gör försäkringsbolagen upp sinsemellan senare vilket kan komma att belasta ansvarsförsäkringen.
På grund av regelverket kan det uppkomma gränsdragningsfall där det är oklart om en hovslagare får göra arbetet eller om det krävs en godkänd hovslagare, några exempel:
– Hovslagaren åker ut till en häst och upptäcker på plats att hästen har en hovböld. Det är svårt att snabbt få fram en godkänd hovslagare eller veterinär så hovslagaren försöker åtgärda hovbölden för att minska djurets lidande.
– Hästen är medicinerad men hovslagaren blir inte informerad om det.
– Hovslagaren upptäcker att hästen är sjuk och utför inget arbete pga kravet på godkänd hovslagare. Skadeståndsanspråk ställs pga underlåten handling.
Här är försäkringen utformad så att denna sortens svåra gränsdragningar undviks, dvs enstaka gränsdragningssituationer eller fall där akut åtgärd behövs inte kullkastar ansvarsskyddet. Med andra ord omfattar försäkringen också eventuella felbedömningar o.likn. situationer. Det här undviker också eventuella skadeståndsanspråk vid underlåtelse att genomföra akut åtgärd.
Försäkringen undantar däremot om man medvetet och regelmässigt inte uppfyller reglerna t.ex.
– Utger sig för att vara godkänd hovslagare utan att vara det och då åtar sig uppdrag som endast är tillåtna för godkända hovslagare. Detta är möjligt för hästägaren att kontrollera via Jordbruksverket. Skilj denna situation från eventuella sanktioner i form av straff eller vite.
– Regelmässigt åtar sig uppdrag på sjuka eller medicinerade hästar även om man inte är godkänd. Är det känt på förhand och det inte föreligger en akut situation får man inte åta sig denna typ av uppdrag.

Ett viktigt undantag i en ansvarsförsäkring ska nämnas här för tydlighetens skull:
– Hovslagaren sätter dit fel skor och måste åka tillbaka och byta ut dem mot de skor som beställts. Ingen skada har uppstått på hästen.
– Hovslagare ger en garanti att skorna håller en viss tid men de håller inte garantitiden ut.
Här är det frågan om det köprättsliga ansvaret, dvs att man levererar rätt tjänst eller produkt. Här har näringsidkaren naturligtvis en skyldighet att åtgärda eventuella brister i sin leverans men detta ersätts inte genom en ansvarsförsäkring. Det kan förekomma att både köprättslig skada och skadeståndsrättslig skada på hästen sker samtidigt men då ersätts enbart det senare ur försäkringen.
Det bör även påpekas att ansvaret gentemot en konsument är strängare än vad det är mot en näringsidkare (t.ex. ett stuteri).

Några råd till parterna
Hovslagaren
– Använd endast den titel du har rätt till!
– Ta inte uppdrag om du vet på förhand att det ligger utanför det område lagstiftningen stipulerar.
– Om behov av akuta åtgärder med hänsyn till djurskyddslagstiftning gör sig gällande kan du genomföra sådana åtgärder.
– Genomför enbart åtgärder du har kompetens till (fackmannamässighet).
– Ställ även krav på hästägaren t.ex. att lämplig plats tillhandahålls för det arbete som krävs.
– Se till att du har försäkrat till hovslagarverksamhet (detta ska framgå av försäkringsbrevet och innebär att försäkringsgivaren har tagit ställning och försäkrat denna verksamhet!) och att du har omfattning för omhändertagen egendom. Oftast är det klokt att höja beloppet på detta moment till 10 MSEK per skada.
– Se till att du inte har för hög självrisk. Självrisken avgör när försäkringsbolagets åtagande inträder.
– Begär gärna ett försäkringsbevis avseende ansvarsförsäkringen. Försäkringsbeviset utfärdas endast på betald försäkring och är en komprimerad version av försäkringsbrevet. Genom försäkringsbeviset kan en hästägare ringa försäkringsgivaren och fråga om skyddet som finns tecknat.
– Vid skada be den som ställer skadeståndsanspråket att formulera det skriftligt och sända det till dig. Diskutera inte med skadelidande (observera att det inte är tillåtet enligt försäkringsvillkoren). Kontakta gärna vår skadeavdelning för stöd.

Hästägaren
– Informera om hästen är sjuk eller medicinerad så att hovslageran kan göra en bedömning.
– Vid behov av godkänd hovslagare, kontrollera hos Jordbruksverket eller eventuellt bevis från hovslagaren.
– Be om ett bevis på ansvarsförsäkringen, kontrollera att försäkrad verksamhet är hovslagare samt att omhändertagen egendom ingår i försäkringen med ett tillfredsställande belopp.
– Om du anser att en skada har inträffat och att du anser att hovslagaren är ansvarig måste du kunna visa din skada och varför du anser att hovslagaren är ansvarig för den.
– Du måste ställa ett skadeståndsanspråk mot hovslagaren som vidarebefordrar kravet till försäkringsgivaren som då tar kontakt med dig.

Slutligen
För att det inte ska blir problem med skaderegleringen ligger det i sakens natur att parterna ska ha klara papper mellan sig avseende uppdraget t.ex. att arbetet inte sker svart.

Ladda hem detta dokument i PDF.

Ansvarsförsäkring: Nya försäkringsvillkor från If (2013)

Vi har förhandlat med IF och anpassat företagsförsäkringen för hovslagare. Se till att du får de nya villkoren som avser utökat skydd för medlem i Distriktshovslagarna.

Vi kommer löpande att bevaka våra intressen och arbeta för att våra medlemmar har ett så bra skydd som möjligt.

Om du är hovslagare och vill har mer information om företagsförsäkringar så kan du kontakta Magnus Englund på 040-148242 så berättar han mer om IF:s försäkringar.

Nedanstående villkorsändringar gäller endast för medlemmar i organisationen Distriktshovslagarna.

1 Skada som sker vid ej tillåten behandling pga hovslagaren inte är godkänd enligt Behörighetsreglerna ingår i försäkringen
Omfattar behandling även om det faller under behandlingsförbudet i det enskilda fallet.
Det ska finnas en koppling till det behandlade djurets tillstånd och det är att det görs för att lindra eller kurera tillståndet och att det inte finns något annat rimligt tillvägagångssätt (t.ex. Att godkänd hovslagare inte finns tillgänglig). Syftet är att det inte sätts i system att ta behandlingsuppdrag trots man inte är godkänd utan att det är bedömning på plats eller en bristsituation (på godkänd hovslagare).
If har valt att reglera med en förhöjd självrisk för dessa fall. Om det kan bedömas att behandlingen varit tillåten även enligt lag gäller självfallet avtalad grundsjälvrisk. Givet den typiske medlemmen rekommenderar vi 5 000 kr i grundsjälvrisk men den kan höjas om så önskas.
Inget särskilt premiepåslag pga denna precisering av omfattningen.
Viktigt: Observera att försäkringen inte tar det sanktionsärende/disciplinärende som kan följa utan endast ev. skadeståndskrav från skadelidande. Det gäller även rättsskyddsförsäkringen där denna typ av ärenden inte ingår.
Följande text beskriver skyddet och anges särskilt i försäkringsbrevet:
Komplettering av Ansvarsförsäkring : Övergångsregel för ännu ej godkänd hovslagare
Försäkringen gäller behandling som utförs av ännu ej godkänd hovslagare om behandlingens syfte är att minska eller lindra djurets lidande och det inte finns något annat rimligt tillvägagångssätt för att tillgodose detta behov.
Försäkringen gäller även ännu ej godkänd hovslagare som faller under övergångsreglerna till Statens jordbruksverks föreskrifter (2009:86) om behörighet för djurhälsopersonal.
För denna omfattning gäller en förhöjd självrisk: 10 % av skadebeloppet, dock lägst 10 000 kronor och högst 50 000 kronor vid sakskada genom behandling.
Den förhöjda självrisken tas dock inte ut om försäkrad inte kan anses utfört behandling i strid med Statens jordbruksverks föreskrifter (2009:86) om behörighet för djurhälsopersonal. I dessa fall gäller avtalad grundsjälvrisk.

2    Omhändertagen egendom
Beloppet för serviceverksamhet inkl omhändertagen egendom höjs till 10 MSEK per skada, 20 MSEK per avtalstid. Det här är den omfattning som tar typomfattning dvs skada på hästen genom hovslagarens verksamhet. Normalt försäkringsbelopp på detta moment är 2,5 MSEK. Detta moment kommer att framgå av försäkringsbrevet.
På de önskemål som framförts rekommenderar IF att beloppet är obligatoriskt för medlemmarna. Beloppet kan höjas om man har en mycket hög profil på sina kunder men man bör vara medveten om att det ökar premiekostnaden samt kan ge upphov till en onödig praxis.

3    Självrisk: Heta arbeten
IF väljer att lägga en fjärdedels självrisk för att synkronisera den med övergångsregeln i 1. Notera dock dels den högre procentandelen av skadekostnaden samt den högre nivån på högsta självrisk.
Ett vanligt missförstånd är att försäkringen inte gäller, dvs att det inte är försäkringsfall. Det är det dock MEN det blir en kännbar självrisk. Budskapet som fortfarande ska fram är att man så långt som möjligt ska säkra t.ex. genom brandsläckare eller röja arbetsplatsen.
Inget särskilt premiepåslag pga denna ändring av omfattningen.
Följande text beskriver skyddet och anges särskilt i försäkringsbrevet:
Ändrad självrisk Heta arbeten vid verksamhet som hovslagare
Med ändring av Ansvarsförsäkring, 7.2.1.1. Heta arbeten är självrisken 20 % av skadebeloppet, dock lägst 10 000 kr och högst 100 000 kr vid sakskada genom brand eller explosion som uppkommit till följd av heta arbeten.

Anmärkning: Se definition av Heta arbeten i villkorsavsnitt Definitioner.

4    Skador – kontaktpersoner
Givet de speciella ändringar som vi erbjudit har IF även nöjet att kunna presentera särskilda kontaktpersoner på ansvarsskadeavdelningen. De är Leo Kratz (huvudsaklig kontaktperson) och Katarina Gorton. Båda sitter i Malmö. De har varit med när förslaget utformades.

5    Utformningen i övrigt
Det bör sägas att det i lösningen även ingår andra moment som inte förekommer hos konkurrenter eller där konkurrenterna har begränsningar. T.ex. har man skydd för tillfälligt lånad egendom (man kanske måste låna ett dyrt verktyg från en kollega om det egna gått sönder). Man har även skydd om man måste hyra en lokal för sin verksamhet.
Magnus kan närmare visa detta skydd i offertexempel.

Ansvar för utfört arbete och vikten av försäkring

Alla hovslagare är enligt lag ansvariga för utfört arbete, vare sig de är godkända av Jordbruksverket eller ej. I en tidigare artikel i Tidningen Ridsport (2014-03-20 nr 5 sid 41) framfördes felaktigheter som gav intrycket av att det var skillnader i ansvar för utfört arbete beroende på vilken hovslagare som anlitats. Artikeln blandar ihop lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård (2009:302, som reglerar vilken typ av arbete som en vanlig hovslagare och en av Jordbruksverket godkänd hovslagare får utföra) med skadeståndslagen som reglerar ersättning vid skada. 2009:302 reglerar inga ekonomiska förhållanden mellan parter.
Det är inget nytt och det har inte ändrat på sig på något avgörande sätt vilket artikeln vill påskina.
Författaren till artikeln inför nya begrepp som behörig respektive obehörig hovslagare. Sådana begrepp finns inte, utan det är endast begreppet ”Godkänd av Jordbruksverket” som beskrivs i lagtexter. Övriga hovslagare omfattas av behandlingsförbudet och får fortsätta att vara verksamma som vanliga hovslagare.
För dig som köper hovslageritjänster är det viktigt att oavsett om du anlitar en vanlig hovslagare eller en av Jordbruksverket godkänd hovslagare kontrollerar att det finns en ansvarsförsäkring och att du får kvitto på utfört arbete.

Läs mer i PDF format