Hovslagarens Arbetsmiljö

Vi har tagit fram en informationsfolder för att du som hovslagare lätt och kortfattat ska kunna informera dina kunder om arbetsmiljölagen och din rätt till ett säkert och sunt arbetsliv.

I informationsfoldern hittar du information om:
– Vem har ansvar för arbetsmiljön
– Hälsorisker med plaster och rök vid varmskoning
– Skoplatsens utformning
– Osund konkurrens

Hovslagarens Arbetsmiljö i PDF

Foldern kan rekvireras genom att skicka ett mail till info@distriktshovslagare.se

Vem har ansvar för arbetsmiljön?

Som djurägare har du arbetsmiljöansvaret för de personer som jobbar med dina djur. Reglerna innebär att du också har ansvaret för arbetsmiljön för de personer som bara tillfälligt arbetar med djuren så som till exempel hovslagare.
Ansvaret innebär bland annat att du ska se till att det finns fasta anordningar, till exempel en säker skoplats så att den som arbetar där inte riskerar att råka ut för en olycka eller drabbas av ohälsa.
Många olyckor inträffar därför att personen som skadades inte visste att just den hästen brukade bete sig underligt eller att den aldrig hade fått skor tidigare.
Därför är du skyldig att berätta om det finns något avvikande beteende som hovslagaren måste känna till.
Om ett djur visat avvikande beteende så att det utgör en allvarlig olycksrisk ska åtgärder vidtas så att betryggande säkerhet uppnås.
Hovslagaren är som arbetstagare skyldig att informera djurägaren om brister och önskemål om förbättringar avseende arbetsmiljön. Vidare har hovslagaren en skyldighet att förvissa sig om att han eller hon har fått all nödvändig information om hästen innan arbetet börjar.

Mer att läsa; Arbetsmiljöverkets föreskrifter;  AFS 2008:17.

Hälsorisker med plaster och rök vid varmskoning

De hovplaster och silikon hovslagaren använder innehåller isocyanater.
Isocyanater kan orsaka irritation i luftvägarna, nästäppa, rinnsnuva, rethosta, ögonirritation och huvudvärk. Den som utsätts för isocyanater kan även få nedsatt lungfunktion eller astma och direktkontakt med isocyanater kan ge hudeksem. Vetenskapliga studier har visat att det vid bränning av hovens vägghorn frigörs 10 gånger så höga koncentrationer av isocyanater i inandningsluften som arbetsmiljöverkets föreskrifter tillåter.
Pga de allvarliga hälsorisker isocyanater förknippas med är det mycket viktigt att arbetet planeras och utförs på ett arbetsmiljösäkert sätt samt att god ventilation tillhandahålls.

Mer att läsa; Arbetsmiljöverkets föreskrifter; AFS 1996:4, AFS 2014:43, AFS 2005:6, AFS 2015:7,

Studie publicerad vid Linköpings Universitet

High levels of isocyanic acid in smoke generated during hot iron cauterization.

Av Per Leandersson & Blerim Krapi 2019-05

Skoplatsens utformning

Att sko eller verka hästar är ett arbete som alltid ska göras i utrymmen med bra belysning, bra temperatur och utan drag.
Golvet får inte vara halt och hovslagaren ska inte kunna snubbla eller fastna i golvet.
Hästen ska vara bunden på ett säkert sätt och utrymmet runt den ska vara så stort att ingen riskerar att bli klämd.
Vidare ska golv och väggar runt hästen vara tomt så att vare sig häst eller hovslagare riskerar att fastna eller skada sig.

Vid arbete med varmskoning ska arbetsplatsen dessutom uppfylla de krav och regler som anges i Brandskyddsföreningens riktlinjer SBF-HA-012:1, Hästskoning Heta Arbeten.

Mer att läsa; Arbetsmiljöverkets föreskrifter; AFS 2008:17.

Arbetsmiljöverkets broschyr Arbeta säkert med djur (ADI 629)

Brandskyddsföreningens föreskrifter; Hästskoning Heta Arbeten (SBF-HA-012:1

Osund konkurrens

Det finns ett klart samband mellan osund konkurrens och dålig arbetsmiljö.
Osund konkurrens innebär att företag och organisationer bryter mot lagar och regler för att få fördelar gentemot sina konkurrenter.
Detta är väldigt kostsamt för samhället i form av sjukskrivningar samt att man skapar en bransch där företag har svårt att vara lönsamma om de konkurrerar på ett sunt sätt.
Följden kan vara arbetstider som inte är förenliga med en normal arbetsmarknad eller att man tummar på sin egen säkerhet eller väljer att offra sin sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) och pension genom svartarbete.

Men det kan även handla om att vara okollegial genom att ta riskerna med att ”lirka” på skor på den där hästen som ordinarie hovslagare kräver sedering på i hopp om att få sko resten av ridskolans hästar.

Eller att man tummar på reglerna kring heta arbeten eller skoningsplatsens utformning.

Mer att läsa; https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/osund-konkurrens/