Nya föreskrifter gällande behörighet för djurhälsopersonal

SJVFS 2016:9     Läs i PDF: Föreskrift 2016-009 (Behörighet för djurhälsopersonal)
Som vi informerade om på årsmötet har nu Jordbruksverket publicerat nya föreskrifter gällande behörigheter för djurhälsopersonal.

För oss finns ett eget avsnitt om hovslageri på sida 12.
För befintlig yrkeskår som vill bli godkända av Jordbruksverket och arbeta som djurhälsopersonal kommer de gamla övergångsreglerna att gälla t om 2025.( SJVFS 2013:15 behörighet för hovslagare i 2 kap. 5 §) .

5 a § Hovslagare som har certifierats enligt kraven i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:26) om godkännande av hovslagare får, efter ansökan som har kommit in till Jordbruksverket senast den 31 december 2010, godkännande som hovslagare inom djurens hälso- och sjukvård.
Ansökan för för dig som redan arbetar som hovslagare görs dock på nya blanketten.

5 § En hovslagare som av Jordbruksverket bedömts ha tillräcklig yrkeserfarenhet och kompetens får, efter ansökan hos Jordbruksverket, godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. Till ansökan bifogas
1. kursintyg i original eller som officiellt vidimerad kopia som visar att den sökande med godkänt resultat har genomgått den grund- och tilläggsutbildning som har fastställts i särskilt beslut av Jordbruksverket,
2. intyg i original från handledare eller utbildningssamordnare som visar att den sökande genomgått minst 40 veckors handledd praktik utöver grundutbildningen,
3. arbetsgivarintyg, intyg om näringsverksamhet eller motsvarande bevis i original som visar att den sökande har minst ett års yrkeserfarenhet som hovslagare motsvarande minst 50 % av heltid, samt
4. personbevis i original.
eller
1. kursintyg i original eller som officiellt vidimerad kopia som visar att den sökande med godkänt resultat har genomgått delarna smittskydd, djurskydd och allmän hästkunskap av grundutbildningen som har fastställts i särskilt beslut av Jordbruksverket,
2. kursintyg i original eller som officiellt vidimerad kopia som visar att den sökande med godkänt resultat har genomgått tilläggsutbildning som har fastställts i särskilt beslut av Jordbruksverket,
3. officiellt vidimerad kopia av gesällbrev som visar att den med godkänt resultat har genomgått av Hantverksrådet godkänt gesällprov i hovslageri, samt
4. personbevis i original
eller
1. kursintyg i original eller som officiellt vidimerad kopia som visar att den sökande med godkänt resultat har genomgått tilläggsutbildning som har fastställts i särskilt beslut av Jordbruksverket
2. arbetsgivarintyg, intyg om näringsverksamhet eller motsvarande bevis i original som visar att den sökande har minst tio års yrkeserfarenhet som hovslagare motsvarande minst 50 % av heltid
3. intyg i original som undertecknats av veterinär med specialistkompetens i hästens sjukdomar samt av en hovslagare som är godkänd för arbete inom djurens hälso- och sjukvård om att den sökande har utfört och behärskar de moment som gäller för grundutbildningen som har fastställts i särskilt beslut av Jordbruksverket, samt
4. personbevis i original.
5 a § Hovslagare som har certifierats enligt kraven i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:26) om godkännande av hovslagare får, efter ansökan som har kommit in till Jordbruksverket senast den 31 december 2010, godkännande som hovslagare inom djurens hälso- och sjukvård.

Föreskrift 2016-009 (Behörighet för djurhälsopersonal)